כלל הלוואות קרן השתלמות

Title


text איתור כספים אבודים

קרן השתלמות - כלל השתלמות


קרנות השתלמות הפכו לאחד ממכשירי החיסכון החשובים והמשתלמים במשק, מדובר באפיק היחיד, שאינו לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל. קרן השתלמות - כלל השתלמות, המתופעלת בבנק לאומי מאפשרת 6 מסלולי השקעה

קרן השתלמות - בקשה למשיכת כספים


נוהל המשיכה: עם קבלת הטפסים, יבדוק הנציג המטפל את זכאותו של העמית למשיכת כספים בכפוף להסדר התחיקתי, חתימתו על גבי הטופס ואת תקינות המסמכים הנלווים לטופס המשיכה: צילום קריא של ת.ז וצילום צ'ק (אם אין לעמית צ'ק יצרף העמית אישור הבנק על ניהול החשבון).

העברת התשלום התשלום יועבר בהעברה בנקאית לחשבונו של העמית. התשלום יתבצע תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה התקינה במשרדי כלל גמל, בימים שיוגדרו בנפרד מעת לעת. כמו כן, לא יתבצע תשלום בשלושת ימי העסקים הראשונים בחודש כאמור בהסדר התחיקתי כפי שיהיה מעת לעת.

משיכת כספי עמית קטין- הורי הקטין או האפוטרופוס החוקי יחתום על גבי הטופס וכן יצרף את צילומי תעודת הזהות והספח בו מופיע הקטין.

משיכת כספי עמית נפטר- יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות לצורך בדיקה מי הם המוטבים המופיעים על גבי טופס ההצטרפות במידה ובטופס ההצטרפות צוין כי ישולם למוטבים על פי חוק, יצרף המוטב לבקשת המשיכה תעודת פטירה וצו ירושה / צו צוואה של הנפטר.

בעמית ששמו שונה- יש לצרף לבקשת המשיכה ספח תעודת זהות ובו השם הקודם או תעודה המעידה על שינוי שם.

לתשומת ליבך- על מנת שנוכל לטפל בבקשתך להחזר כספים במהירות וביעילות המירבית , אנא דאג/ י לצרף את כל המסמכים הנדרשים.

במידה וההפקדות השוטפות מתבצעות באמצעות הוראת קבע, החברה תמשיך לגבות באמצעותה, אלא אם כן, תקבל ממנו הודעה בכתב על הפסקת הגביה.

מה עליך לעשות על מנת לקבל הלוואה?


עליך להעביר לקרן הפנסיה בקשה לקבלת הלוואה הכוללת: שם, ת.ז, סוג וסכום ההלוואה המבוקשת, פרטי חשבון הבנק לגבייה וטלפון ליצירת קשר. את הבקשה ניתן להעביר ישירות לשירות לקוחות באמצעות הטופס "בקשה לקבלת הלוואה" או באמצעות פקס: 03-7252776 או בטלפון: 03-7111110. לאחר ביצוע בדיקת זכאותך לקבלת הלוואה ישלחו אליך הטפסים הבאים:

כתב התחייבות להחזר הלוואה - חתימתך: עליך לחתום על כתב ההתחייבות, במקום המיועד לחתימת הלווה. חתימת המעסיק: עליך להחתים את המעסיק על כתב ההתחייבות. יש לשים לב כי החותם מטעם המעסיק הוא רק גורם המוסמך לכך ממחלקת כח-אדם או מדור משכורות.

הרשאה לחיוב חשבון הבנק - הנך נדרש/ת להחתים את סניף הבנק בו מתנהל החשבון אליו תועבר ההלוואה. נדרשת חתימת פקיד הבנק בתוספת חותמת הסניף על הספח התחתון של טופס ההוראה לחיוב חשבון.

טופס להחתמת 2 ערבים - רק במידת הצורך ובהתאם לנתוני הלווה ולשיקולי קרן הפנסיה. הנך נדרש/ת להחתמת ערבים על פי התנאים הבאים:

כמות הערבים אם הערבים הם עמיתים במיטבית-עתודות דרושים שני ערבים ללא צורך בתלושי שכר. אם הערבים אינם עמיתים בקרן - דרושים שני ערבים. במקרה זה לגבי כל ערב יש לצרף העתק של שני תלושי המשכורת האחרונים, לפחות 6,000 ש"ח ברוטו.

פרטים של הערבים וחתימות יש למלא את הטבלה המופיעה בטופס כתב ההתחייבות: יש לרשום את מספר הזהות והפרטים האישיים של הערבים. כל ערב אמור לחתום במקום המיועד לחתימת הערב. ליד חתימה של כל ערב אמורה להופיע חתימה וחותמת של הגורם המאשר את הערב.

מי יכול להיות גורם מאשר של הערבים? מורשה חתימה ממחלקת כח - אדם או מחלקת שכר ממקום עבודתו של העמית בקרן. מורשה חתימה בכל סניף בנק. עורך דין/נוטריון. אחראית הלוואות/נציג קבלת קהל במיטבית-עתודות אם הערבים מגיעים למשרדי הקרן.

הלוואה זולה מהחיסכון שלכם: מי זכאי?


הלוואה מקופת הגמל או קרן הפנסיה היא אפשרות מימון זולה יותר, בהשוואה לבנקים וחברות כרטיסי האשראי. שינויים בתקנות, שנעשו לאחרונה על ידי האוצר, יהפכו את ההלוואה הזו ליותר נגישה, אך מצד שני יגבילו את הסכום לחלק נכבד מהחוסכים - מדריך

מחפשים הלוואה? אין צורך לשלם ריבית גבוהה בבנק או בחברת האשראי. לא רבים יודעים אך גם קופת הגמל, קרן ההשתלמות ואף קרן הפנסיה, יכולים להלוות לכם כסף לכל מטרה ובדרך כלל זה יהיה גם הרבה יותר זול.

כמה זה עולה? בדרך כלל, הריבית על הלוואות שניתן לקבל מקופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה, נעה סביב ריבית הפריים, ובניגוד לנהוג בבנקים או בחברת כרטיסי אשראי - בהלוואה הזו אין עמלות בגין קבלת ההלוואה והעלות מסתכמת בריבית בלבד.

תקנות חדשות להלוואה


האפשרות להלוות מגופי החיסכון קיימת כבר זמן רב, אולם לאחרונה נכנסו לתוקפן הוראות חדשות בעניין המאפשרות לחלק מהחוסכים לקבל הלוואות בהיקפים גדולים יותר מבעבר, כאשר הכספים שצברו בקופת הגמל או בקרן השתלמות נזילים – כלומר, ניתנים למשיכה בפטור ממס. לעומת זאת, עבור חלק אחר מהחוסכים, שכספיהם אינם נזילים, התקנות דווקא מצמצמות את האפשרויות לקבלת הלוואה ביחס למצב עד היום.

אז איך השינויים בתקנות משפיעים על ההלוואה?


"אחת הבשורות בתקנות החדשות היא ביטול הדרישה לתקופת ותק בקופה או בקרן", מסביר איציק אסטרייכר, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה. "עד היום, קבעו תקנות האוצר כי יש צורך בצבירת ותק של 3 שנים לפחות בקופת גמל או בקרן השתלמות, כתנאי לקבלת הלוואה. בתקנות החדשות, דרישה זו בוטלה ואין חובה בצבירת ותק מינימלי בקופת הגמל".

בעקבות השינוי, סכום ההלוואה שניתן לקבל תלוי ביתרת הכספים שצבר החוסך בקופת הגמל ובשאלה אם הכספים בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות נזילים או לא.

העלאת סכום ההלוואה לבעלי קופה או קרן נזילה


למעשה, אין חובה שהכספים בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות יהיו נזילים על מנת להיות זכאי להלוואה, אך אם הם נזילים, ניתן לקבל הלוואה בסכום גבוה יותר מבעבר, ואם הם לא נזילים - ניתן לקבל הלוואה בסכומים נמוכים יותר מכפי שהיה עד כה. כך, חוסך בקופת גמל לתגמולים או בקרן השתלמות, אשר הכספים בחשבונו נזילים – רשאי מעתה לקבל הלוואה בשיעור של עד 80% מהכספים שצבר בחשבון, במקום עד 50% מהכספים שצבר, כפי שהיה עד כה.

לעומת זאת, חוסך בקרן השתלמות, אשר חשבונו לא נזיל, משמע - משיכת הכספים תגרור ניכוי מס בשיעור המירבי הנהוג בישראל - יכול לקבל הלוואה בשיעור של עד 50% מהכספים שצבר בחשבון. כמו כן, חוסך בקופת גמל לתגמולים או בקרן פנסיה, שחשבונו לא נזיל, יכול לקבל הלוואה בשיעור של עד 30% מהכספים שצבר בחשבון בלבד. "זוהי הרעה לעומת המצב עד כה", מציין אסטרייכר. "עד עתה ניתן היה לקבל הלוואה בהיקף של עד 50% מהכספים בקופת הגמל לתגמולים".

משך ההלוואה עד לתקנות החדשות, ניתן היה לקבל הלוואה ל-5 שנים בלבד. התקנות החדשות מאריכות את משך ההלוואה המקסימלי מקופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות עד ל-7 שנים.

עוד כמה פרטים שחשוב לדעת לגבי ההלוואה:

אופן הפירעון: אופן פרעון ההלוואה נגזר מסוג המוצר הפנסיוני. הלוואה על חשבון קרן השתלמות יכולה להיפרע מדי חודש או בסוף התקופה, אך תוך לא יותר מ-7 שנים. הלוואה מקופת גמל צריך להתחיל לפרוע תוך שנה, אבל ניתן ליטול הלוואה שתקופת הפרעון שלה תהיה מחלוף שנה ועד חלוף 7 שנים.

ערבויות: קופת הגמל לא דורשת כל ביטחון או ערבים מהלקוח, תמורת מתן ההלוואה. סכום החיסכון שנצבר בקופה לטובת הלקוח משמש כערבות כל עוד הלקוח לא מושך את הכספים מהקופה. זאת, בדומה ללקיחת משכנתא, שבה הדירה משמשת כערבות להחזר המשכנתא.

ניוד: אמנם, לא כל החברות המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות מאפשרות לחוסכים לקבל הלוואות, אולם במקרה שחברת הגמל של החוסך לא מעניקה הלוואות, ביכולתו של החוסך להעביר את הכספים שחסך (לנייד) לחברה אחרת, תוך שמירה על הזכויות שצבר בקופה הותיקה, וכך לקבל הלוואה.

ההלוואה הכי טובה שלא שמעתם עליה


אם אתם מחזיקים קופת גמל או קרן השתלמות, אתם יכולים לקבל מהן הלוואות בתנאים מעולים, בלי לפגוע בחיסכון. אז מי מהן נותנת את התנאים הטובים ביותר לעמיתים? הכל על ההלוואה שפקיד הבנק לא יספר לכם עליה

הלוואה היא אף פעם לא פתרון אידיאלי, ואם אפשר להסתדר בלעדיה - עדיף. אבל אם כבר אתם צריכים הלוואה, יש לנו חדשות בשבילכם: אין ספק שקופת הגמל וקרן ההשתלמות שלכם מציעות לכם תנאים הרבה יותר טובים מהתנאים שמציעים הבנקים.

כנראה לא תשמעו על כך מפקיד הבנק שלכם, אבל קופות הגמל הגדולות מציעות לעמיתים הלוואות מכספי הקופות, והריביות על ההלוואות האלה זולות בהרבה מהריביות שתשלמו בבנק על חריגות ממסגרת האשראי בחשבון העו"ש או כמעט על כל הלוואה אחרת – לרכישת רכב, סגירת אוברדרפט ועוד.

כמו כן, ההלוואות האלה ניתנות ישירות מכספי הקופות, ללא התערבות הבנק שבו מתנהל חשבון העו"ש שלכם, ולכן לא משלמים עמלות נלוות כמו עמלת הקצאת אשראי, וההלוואה לא פוגעת במסגרות אשראי אחרות שאפשר לקבל מהבנק.

מבדיקת "ממון" עולה כי הריביות על ההלוואות במסלול הריבית המשתנה (פריים) מתחילות ברמה של ריבית פריים פחות ,0.5% והריבית במסלול הצמוד מתחילה ברמה של 2.75% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן (ראו טבלה). הריביות והסכומים משתנים על פי הקופה ומשך ההלוואה. ככלל, הלוואות ניתנות לבעלי ותק חיסכון של 3 שנים, עד לגובה של 50% משווי החיסכון בקרן, ולתקופה של עד 5 שנים.

דש גמל (קופות עיקריות: תגמולים, דש השתלמות, דש אקונומי סט), אנליסט (קופות עיקריות: אנליסט השתלמות, אנליסט גמל) ואיפקס (קופות עיקריות: איפקס סלע, איפקס תגמולים) לא מציעים הלוואות נוחות לעמיתים.

הלוואות בריביות נמוכות


החברות שהציעו את ההלוואות הטובות ביותר לעמיתים הן קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הראל ומיטב. החברות האלה הציעו הלוואות לכל העמיתים בריביות יחסית נמוכות, ללא עמלות פירעון מוקדם וללא עמלות פתיחת תיק או העמדת הלוואה.

הראל ומיטב מאפשרות לקחת הלוואה גם על חשבון קופת גמל או קרן השתלמות לא נזילות. כלומר, אפשר לקחת הלוואה מקרן השתלמות גם אם לא חלפו שש שנים ממועד פתיחת הקרן, ומקופת הגמל גם אם לא התמלאו דרישות גיל החוסך וותק הקופה. מדובר ביתרון חשוב בתחום קופות הגמל, שכן בשנים האחרונות שונו התקנות, ואפשר למשוך את כספי הגמל רק בזמן היציאה לפנסיה.

אחריהן ברשימת הקופות והקרנות שמעניקות הלוואות בתנאים טובים: כלל גמל (בעלת קופות הגמל הגדולות תמר וגפן), אלטשולר-שחם, מגדל (קרן ההשתלמות הגדולה קהל), ובית ההשקעות פסגות (המנהל את קופת הגמל הגדולה במדינה – גדיש, ואת קרן ההשתלמות כנרת).

פסגות נותן הלוואות רק לקופות נזילות - חיסרון גדול. חלק מהחברות המנהלות הציעו תנאים טובים פחות, כמו מנורה – שנותנת את הלוואה רק לעמיתי קרן ההשתלמות אומגה ולוקחת עמלות פתיחת תיק של 195 שקל.

אם אתם עמיתי קופות הגמל של איפקס, אפסילון, דש (שבהם גם עמיתי קופת הגמל תגמולים), אנליסט וילין לפידות, בוודאי יש לכם סיבה להתאכזב. קופות גמל וקרנות השתלמות של החברות האלה לא מציעות הלוואות בתנאים נוחים, ושולחות את העמיתים לבקש הלוואה בבנקים.

הטבה שכדאי לנצל


הלוואה מקופת הגמל היא הטבה אמיתית שכדאי לנצל. לדוגמה, אם יש לכם בקופת הגמל כ-100 אלף שקל, תוכלו לקבל הלוואה של 50 אלף שקל לחמש שנים.

אם אתם עמיתי הראל, תקבלו את ההלוואה בריבית של פריים. אם תיגשו לבנק לקחת הלוואה לכל מטרה במסלול פריים, תשלמו ריבית פריים בתוספת 6%-4%. מרווח של 6%-4% לאורך חיי ההלוואה מסתכם להפרש של יותר מ-7,000 שקל (לפי ההחזרים בלוח שפיצר). בהחלט לא כסף קטן.

רוב מנהלי הקופות המרכזיים בישראל זהים בתשואות: מדובר במוצר שאופן ניהולו דומה ברוב הגופים. לכן, אם יש לכם קרן השתלמות או קופת גמל, ומנהל הקרן שבה אתם חוסכים לא נותן הלוואות – אפשר להעביר את החיסכון למנהל קרן אחר. מובן שלפי תקנות האוצר, המעבר לא פוגע בזכויות ובוותק שצברתם. ההלוואה מאפשרת למי שצריך כסף להמשיך לחסוך בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות ולהינאות מהטבות המס.

שאלות ותשובות


מדוע לא כל קופות הגמל מציעות את השירות? מדובר בשירות שעולה כסף רב לחברה המנהלת את הקופה, וכרוך בהפעלת מערך גבייה, מערך שירות לקוחות מפותח ומערך אשראי. חלק מקופות הגמל מעדיפות להתמקד בניהול כספי הקופה ולקבל דמי ניהול ללא מאמץ, במקום להתעסק בשיפור השירות ומענק הלוואות לעמיתים.

האם קיימת הגבלה על הסכום שניתן להלוות לעמית? כן. הלוואות ניתנות עד לסכום של 50% מיתרת הנכסים בקופה. חלק מהגופים מגבילים את ההלוואה ל100- אלף שקל. בנוסף, זו לא הלוואה המיועדת לטווח ארוך מאוד: לכל היותר 5 שנים.

לאילו פרמטרים כדאי לשים לב כאשר לוקחים הלוואה? מכיוון שלא כל קופות הגמל מעניקות הלוואות בתנאים שווים, כדאי לבדוק עד כמה עדיפה הלוואה מכספי הקופה לעומת הלוואה בבנק. בחישוב הזה צריך להביא בחשבון את הריבית, טווח הלוואה, עמלות נוספות כמו עמלת פתיחת תיק, עמלת גבייה חודשית ועמלת פירעון מוקדם. כאמור, מבדיקת "ממון" עולה כי חלק מהקופות שצוינו מעניקות תנאים עדיפים בהרבה על אלה של הבנקים.

האם קופת הגמל מוגבלת בסכום שהיא יכולה לתת כהלוואה? כן. קופות גמל או קרנות השתלמות יכולת להעניק הלוואות עד ל10%- מנכסיהן כהלוואה לעמיתים. כיום הציבור כמעט לא מודע לאפשרות לקחת הלוואה מקופת הגמל או קרנות ההשתלמות, ולכן היקף ההלוואות זניח.

למה ההלוואה מכספי הקופה אינה נפוצה? היסטורית, עד רפורמת ועדת בכר, שהפרידה את ניהול הקרנות והקופות מהבנקים, נוהלו הנכסים האלה בבנקים, שהעדיפו לתת לציבור הלוואות מכספי הבנק, שכן זהו העסק המרכזי של הבנקים – לתת הלוואות.

גם בעבר נתנו הבנקים הלוואות בשעבוד קופת הגמל או קרן ההשתלמות. במה זה שונה? במקרה הזה לא מדובר בהלוואה מבנק בשעבוד הקופה, אלא בהלוואה ממש מכספי הקופה. להלוואה זו אין קשר לחשבון העו"ש בבנק, למסגרות האשראי או לאוברדרפט. הקשר היחיד עם הבנק הוא, שההחזר נעשה בהוראת קבע דרך חשבון הבנק.

קיים סיכון בהלוואה מקופת הגמל? בלקיחת הלוואה מקופת הגמל קיים סיכון, כמו בכל הלוואה. אם עמית לא יחזיר את הכסף, מנהלי הקופה ינסו להאריך את טווח ההלוואה או ינקטו צעדים משפטיים, כמו שהבנק היה נוקט. במקרים קיצוניים, יחכו מנהלי הקופה למועד שבו הקופה תהיה נזילה, וייקחו את החוב.

אילו מסלולים קיימים? המסלולים שונים על פי מדיניות הקופה. כמעט כולם מציעים את מסלול ריבית הפריים. ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת .1.5% לכן, במסלול הזה גובה הריבית ישתנה על פי ריביות בנק ישראל. כמו כן, חלק מהקופות מציעות את המסלול הצמוד, של ריבית קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן. יש גם מסלולים שונים, מסלול שבו מחזירים בכל חודש החזר שווה של קרן וריבית, ומסלול שבו מחזירים רק את הריבית ובסוף התקופה את הקרן.

איך מקבלים הלוואה מקופת הגמל? 1. מתקשרים למוקד קופת הגמל או קרן ההשתלמות. 2. בודקים שאין שעבודים על קופת הגמל ושהלווה עומד בתנאים. 3. מקבלים טפסים מקופת הגמל בפקס או בדואר האלקטרוני. 4. מחזירים בפקס את הטפסים, עם פרטי חשבון וטופס הוראת קבע מהבנק. 5. קופת הגמל מעבירה את הכסף לחשבון הבנק של הלקוח תוך 7 ימים.
scroll to top