ביטול עיקול ואיתור כספים מקופות גמל

ביטול עיקול קופת גמל
ביטול עיקול קופת גמל


בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בעכו (כבוד השופט ז' סלאח) מיום 22.2.11 בתיק רע"צ 19133-04-10 ("פסק הדין") שלפיו נדחתה בקשתה של המבקשת לרשות לערער על החלטתו של רשם ההוצאה לפועל בעכו (כבוד הרשם א' אוחיון) מיום 8.4.10 בתיק 08-11470-96-2 ("ההחלטה") שלפיה הוא דחה את בקשת המבקשת לבטל צו למימוש כספים שהיא מחזיקה עבור המשיב 2 ("החייב").
ביטול עיקול קופת גמל
ביקשתי את תשובת המשיב 1 ("המשיב") ולאחר שעיינתי בה ובבקשת המבקשת הגעתי למסקנה שיש לקבל את הבקשה, לדון בה כבערעור עצמו, לקבל את הערעור ולבטל את פסק הדין.

הרקע, בקיצור המתחייב, הוא שהמשיב הוא הזוכה בתיק הוצל"פ 08-11470-96-2 ובגדר ניסיונותיו לאכוף על החייב את תשלום החוב הוא הגיש בקשה להטלת עיקול על כספי החייב המוחזקים בידי המבקשת. בקשתה שלה המבקשת לבטל את העיקול נדחתה על ידי רשם ההוצאה לפועל אשר קבע: "אני דוחה את פרשנות מבטחים (המבקשת, א"ק) לפיה כספי פיצויים מוגנים מעיקול, ולכן אני מורה למבטחים לממש הכספים ולהעבירם ללשכה".

הבקשה היא אמנם הליך ערעור שני ולכאורה די היה בנימוק זה כדי לדחותה, אלא שגם המשיב אינו חולק על כך שהיא מעוררת שאלה בעלת חשיבות עקרונית, החורגת מעניינם המיידי של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה), פ"ד לו(3) 123, 128(1982)), ולכן ראוי לשקול אותה לגופה.

המבקשת ביקשה רשות לערער על ההחלטה ובית המשפט קמא דחה את הבקשה. עיקר הנמקתו של בית המשפט קמא היה שחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 ("החוק") מאפשר הטלת עיקול על כל נכס (לרבות זכות) שיש לחייב, ובכלל זה גם נכס הנמצא בידיו של צד שלישי. הסכום המוחזק על ידי המבקשת הוא כספי פיצויים שאינם למטרת גמלה ואין בהוראות החוק איסור או הגבלה כלשהי על הטלת עיקול על כספים כאלה. בית המשפט קמא הוסיף וקבע שהעובדה שתקנון המבקשת אינו מאפשר הטלת עיקול איננה מספיקה כדי לשמש בסיס למנוע מן המשיב את עיקול הכסף, והוא הוסיף וקבע כי העובדה שמימוש העיקול כבר עתה יביא לחיובו של החייב במס גם היא אינה יכולה להוות שיקול המצדיק את ביטול העיקול.

המבקשת השתיתה את בקשתה על סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג-1963 ("חוק פיצויי פיטורין") המורה כי סכומים "ששולמו או הופרשו לקופת גמל לקצבה" אינם ניתנים לעיקול וכן על הוראת תקנה 7(א)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 ("תקנות מס הכנסה") הקובעת כי נציב מס הכנסה לא יאשר קופת גמל אלא אם תקנונה אוסר העברת זכויות או שעבודן לאחר וגם על הוראת סעיף 25(ב) לחוק שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005 ("חוק קופות גמל") הקובע הגנה מפני עיקול לזכויות עמית בקופת גמל בסייגים הקבועים באותו סעיף.

טענה נוספת של המבקשת הייתה שהטלת עיקול על כספי החייב, כמו גם מימושו, עלול לפגוע בהסדר רציפות זכויותיו הפנסיוניות כלפי גופים אחרים שמהם הוא עשוי להיות זכאי לפנסיה ובכך עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בזכויותיו הפנסיוניות של החייב לעת פרישה.

טענת המשיב היא שסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין כלל אינו מתייחס למצב העניינים שבפנינו שכן תכלית חקיקתו הייתה להגן על הסכומים המופקדים לטובת עובדים מפני נושים של המעבידים (ובכלל זה כונסי נכסים ומפרקים שהתמנו בהליכי חדלות פירעון של המעבידים) ואילו בענייננו מדובר בנושה של העובד ולא של המעביד. לעניין תקנה 7(א)(2) של תקנות מס הכנסה, כמו גם לעניין סעיף 25 לחוק קופות גמל, טוען המשיב כי הוראות חיקוקים אלה אינן רלוונטיות כיון שהן אינן חלות לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הסכום המופקד ומשאין חולק שהחייב רשאי למשוך את הסכום המופקד לזכותו אצל המבקשת, אין תחולה להגבלות הקבועות באותם חיקוקים.

בפסק דינו נדרש בית המשפט קמא לסעיף 50 לחוק והוא מצא שאין בהוראותיו איסור או הגבלה על הטלת עיקול על כספי החייב המופקדים אצל המבקשת. דעתי היא, בכל הכבוד, שהוא לא דייק בקריאתו של סעיף 50, וההוראה המונעת את העיקול מצויה בסעיף 50(א)(1), אשר זו הוראתו:

"ואלה נכסים שאין מעקלים אותם בידי צד שלישי וצו עיקול על כלל נכסי החייב לפי פרק זה אינו תופס בהם: (1) נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין; (2)...".

לפי הוראה זו, אם ניתן למצוא בהוראת דין כלשהי איסור או הגבלה על עיקול הכספים, אזי פשיטא שגם מכוח סעיף 50(א)(1) לא ניתן לעקלם. הוראה כזו מצויה לדעתי בסעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורין, הקובע כי:

"(א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורין לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורין, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה – (1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה; (2)...".

כאמור, המשיב טוען כי הוראת סעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורין נועדה להגן על סכומים מופקדים מפני נושי המעביד, ולא מפני נושי העובד. טענה זו יכולה הייתה להישמע בעבר, וקודם לתיקונו של חוק פיצויי פיטורין בשנת 1998 (בתיקון מס' 18), אולם ספק אם היא יכולה להישמע היום. בעבר הייתה מקובלת הדעה שתכלית חקיקתו של סעיף 26 הייתה להגן על כספי הפיצויים של העובד מפני נושיו של המעביד אולם לא מפני נושיו של העובד (למשל, בר"ע (מחוזי חי') 1378/97 עויסאת עסאם נ' בנק הפועלים בע"מ (טרם פורסם, 26.6.98)) ("עניין עסאם"). פרשנות זו של סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין מבוססת על ההסבר שניתן בשעתו לצורך בתיקונו של הסעיף, על ידי תיקון מס' 3, היינו:

"במקרים שאירעו בעבר התברר כי במפעלים אשר פשטו את הרגל הצליחו כונסי הנכסים, בגלל פרצה בחוק, לשים את ידם על כספים שהמעבידים הפקידו למטרת תשלום פיצויי פיטורים ולכאורה הם שייכים לעובדים" (הצעת חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 3) התשל"ג – 1973, ה"ח 1043).

בגדר תיקון מס' 3 הוחלף סעיף 26 בכללותו ובמקום הנוסח המקורי נחקק הסעיף בנוסחו דהיום , למעט התוספת שהוספה לו בתיקון מס' 18, שאליה אתייחס להלן. אלא שהשוואת נוסח סעיף 26 לפני שנחקק תיקון מס' 3 לזה שנחקק באותו תיקון תלמד שההגנה מפני שעבוד ועיקול הייתה קיימת גם קודם לכן וההבדל בנוסחים מתבטא בהיקף התפרשותה על הנכס המוגן. במילים אחרות, בעוד שבנוסח המקורי של סעיף 26 השתרעה ההגנה מפני שעבוד ועיקול רק על "פיצויי פיטורים שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי צו הפקדה" הורחבה ההגנה בנוסח שלאחר תיקון מס' 3 גם ל"סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 , או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21 או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים". כיוון שמלכתחילה, ועוד קודם לתקון מס' 3, הייתה בחוק פיצויי פיטורים הוראה השוללת אפשרות לעקל פיצויי פיטורים שהופקדו לפי סעיף 20 או 21 של אותו חוק ובד בבד גם הוראה הקובעת שסכומים אלה אינם חלק מנכסי המעביד אזי ניתן לסבור, כי תיקון מס' 3 כשלעצמו אינו מצדיק את הפרשנות שלפיה ההגנה על סכומי פיצויים מופקדים היא רק בפני נושים של המעביד ודעתי היא שהבשורה שהוא הביא עמו הייתה שהוא הרחיב את ההגנה, מפני עיקול בכלל ומפני נושי המעביד בפרט, גם על סכומים שהופקדו שלא לפי סעיפים 20 ו-21 לחוק פיצויי פיטורים ואשר קודם לכן לא היו מוגנים.

מכל מקום דומה שכיום, עם שינוי הנסיבות והעיתים, יש מקום להרהר אחר נכונות ההשקפה הרואה בסעיף 26 הגנה רק מפני עיקול על ידי נושים של המעביד ועל אחת כמה וכמה שיש לעשות כן נוכח ההוראה שנכללה בסעיף 26 מכוחו של תיקון 18 לחוק פיצויי פיטורין. תיקון זה הרחיב את ההגנה על כספי פיצויים המופקדים בקופת גמל והחילם גם, ובמפורש, על כספים שהופקדו בקופת גמל לקצבה ולא רק על כספים שהופקדו בקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורין. הדבר הוסבר בהצעת החוק כך:

"לאחרונה החלו נושים להטיל עיקול על כספים ששולמו לקרנות פנסיה בנימוק שהגנת סעיף 26 לחוק אינה חלה על כספים ששולמו לקופת גמל לקצבה. מוצע להחיל במפורש את ההגנה מפני עיקול או שעבוד גם על כספים ששולמו לקופת גמל לקצבה, וזאת כדי להבטיח שמירת הביטחון הסוציאלי של העובד ובני משפחתו" (הצעת חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 18) (שריון סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה), התשנ"ח – 1998, ה"ח 659).

מדברי הסבר אלה ניתן לדעתי להסיק שתי מסקנות. האחת, שגם קודם לתיקון 18 חלה מכוחו של סעיף 26(א) הגנה מפני עיקול של נושי העובד על כספים המופקדים לטובתו לשם הבטחת בטחונו הסוציאלי והאחרת, שתכלית חקיקת תיקון 18 לא הייתה אלא להבהיר שכספים מופקדים כאמור, תהיה אשר תהיה מהות ההפקדה, היינו קופת גמל לפיצויים, או קופת גמל לקצבה, לא ניתן יהיה לעקל סכומים אלה בין בשל חוב של העובד ובין בשל חוב של המעביד. למסקנה כזו הגיע ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, בפסק דינו בבר"ע ברע (ב"ש) 736/04 יעקב לוסקי נ' מרדכי דקר (טרם פורסם, 5.6.05) ("עניין לוסקי"), כשאמר:

"תכלית חוק זו היא להגן על כספי פיצויי הפיטורין, וכספים אחרים כמפורט בסעיף, המגיעים לעובד. העובד מוגן מפני עיקול על פיצויי פיטורין מכל גורם שהוא. אין הבחנה בין נושה לנושה. ההיבט הסוציאלי בעל משקל רב. העובד אמור לקבל מענק של ממש והחוק אינו מסכים שסכום זה לא יועבר אליו. מענק זה אינו עוד תשלום משכורת. הוא אמור לסכם את תקופת היחסים בין המעביד והעובד. פיצויי הפיטורין משוחררים בנקודת זמן מסוימת, אך הכסף משקף קו ארוך של עמל ויגיע כפיים".

ולמטה מן הדברים הוסיף גם:
"דעתי היא שיש לפרש את המילים "לא ניתנים... לעיקול" כפי שהן, ועל כן אין מקום להטיל עיקול על כספי פיצויי פיטורים המופקדים בידי מבטחים, יהא אינטרס המעקל אשר יהא. פרשנות זו משתלבת עם פרשנות תכליתית, שמטרתה לוודא שכספי פיטורים מגיעים לחשבון העובד. לעניות דעתי, יש לתת משקל רב לטענה שלפיה לו רצה המחוקק להגביל את איסור הטלת העיקול על ידי נושי המעביד בלבד, היה עליו להיכבד ולהוסיף את המילים הבודדות הדרושות בכדי להבהיר כוונה זו".

דברים אלה מקובלים עלי ללא כל סייג ואני סבור שהתכלית שלשמה נחקק סעיף 26, היינו הגנת הביטחון הסוציאלי של העובד, מצדיקה את העדפת הפרשנות שניתנה לסעיף בעניין לוסקי, על פני זו שניתנה לו על ידי בתי משפט אחרים (למשל, בעניין עסאם).

אוסיף עוד שדברים ברוח זו ניתן למצוא גם אצל המחבר ד' בר-אופיר, בספרו "הוצאה לפועל - הליכים והלכות", מהדורה שביעית (עדכון מס' 2), חלק שני עמ' 902 (2011) ("בר אופיר"), שם הוא אומר כי:

"פרשנות תכליתית של חוק פיצויי פיטורין מביאה לכלל מסקנה כי ראוי שתינתן הגנה מוחלטת מפני עיקול כספים על ידי נושי המעביד, כדי שלא תיפגע זכותו של עובד לקבל את פיצויי הפיטורין וקצבת הפנסיה המגיעה לו. אולם שונים פני הדברים באשר לעיקול כספים על ידי נושיו של העובד במקרה כזה יש לתת לכספים הגנה יחסית. כיצד? כאשר עדיין לא גובשו זכויות החייב בכספים אלה, כלומר לפני שהגיע המועד שבו זכאי החייב למשוך כספים מקופת הגמל, יש להגן על העובד ולדאוג כי כספים אלה ישרתו אותו בהגיעו לגיל פנסיה, ויהיו מוגנים מפני עיקול על ידי נושיו. אולם כשזכותו של החייב כבר גובשה וגמלה, לא מדובר עוד בכספי פנסיה הראויים להגנה. החייב יכול לממש את הכספים שנצברו לזכותו, ומכאן שכספים אלה הם כספי החייב וניתן להטיל עליהם עיקול".

מדברים אלה של בר אופיר אפשר להסיק מסקנה נוספת והיא שבית המשפט קמא טעה גם כאשר קבע שהסכומים הם ברי עיקול מפני שהחייב יכול למשוך אותם ולהעבירם לשימושו. בכך התעלם בית המשפט קמא מתכלית הפקדתם של הסכומים אצל המבקשת והיא הבטחת גמלה שתגיע לו לעתיד לבוא. כפי שמציין בר אופיר, יתכן שבעתיד, כאשר תתגבש זכותו של החייב לקבלת גמלה מן המבקשת ניתן יהיה לעקל את הסכום שיגיע לו באותה עת, אולם ברור שתכלית חקיקתו של סעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורין היא למנוע התרחשות כזו כבר עתה.

טרם סיום, אציין גם כי לדעתי הסתמכותו של המשיב על פסק הדין בעניין עסאם איננה יכולה להועיל לו. עיון באותו פסק דין מלמד שבצד הבעת דעתו של בית המשפט באשר לפרשנות הראויה לסעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורין, הוא ראה לציין שבאותו עניין היה מדובר בכספי פיצויי פיטורין שלא היו מופקדים בקופת גמל, אלא הוחזרו ממנה לידי המעביד (פסקה 6 של פסק הדין). בית המשפט ראה אפוא כספים אלה כנכס השייך לעובד הזכאי להם, ולכן הוא דחה את הערעור. אשר לפרשנות סעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורין, נראה שבית המשפט נקט באותו עניין בגישה הפרשנית שלפיה ההגנה היא רק מפני נושי המעביד, גישה אשר כאמור לעיל, ובכבוד הראוי, איננה מקובלת עלי, ומשום כך איני יכול לקבל את טענות המשיב בעניין זה.

לקבלת הצעה משתלמת, נא להירשם. לכל פונה יישלח הכרטיס הדיגיטלי בתלת מימד של בית העסק ישירות לנייד, המבטיח קבלת הצעה מפורטת במהירות מירבית.צור קשר Contact Formפרסום ממומן בגוגל ובמדיה
X

ניתוח אף פיצוי, ניתוחי אף פיצוי, ניתוח אף לא יפה, ניתוח אף לא מוצלח, פיצוי ללא משפט, ניתוח מתיחת בטן פיצוי, ניתוחי מתיחת בטן פיצוי, ניתוח מתיחת בטן לא יפה, ניתוח מתיחת בטן לא מוצלח, ניתוח ניתוח עפעפיים פיצוי, ניתוחי ניתוח עפעפיים פיצוי, ניתוח עפעפיים לא מוצלח, ניתוח מתיחת צוואר פיצוי, ניתוחי מתיחת צוואר פיצוי, ניתוח מתיחת צוואר לא יפה, מתיחת צוואר, ניתוח מתיחת פנים פיצוי, ניתוחי מתיחת פנים פיצוי, ניתוח מתיחת פנים לא יפה, מתיחת פנים לא מוצלחת, ניתוח המסת שומן פיצוי, ניתוחי המסת שומן פיצוי, ניתוח המסת שומן לא יפה, המסת שומן לא מוצלחת, ניתוח הרמת שדיים פיצוי, ניתוחי הרמת שדיים פיצוי, ניתוח הרמת שדיים לא יפה, הרמת שדיים לא מוצלחת, ניתוח הגדלת חזה פיצוי, ניתוחי הגדלת חזה פיצוי, ניתוח הגדלת חזה לא יפה, ניתוח הגדלת חזה לא מוצלח, חוות דעת - המיקצוע פלסטיקאי, הפרנסה חוות דעת, חוות דעת הזויה, חוות דעת רשלנית, ניתוח שאיבת שומן פיצוי, ניתוחי שאיבת שומן פיצוי, ניתוח שאיבת שומן לא יפה, שאיבת שומן לא מוצלחת

X

ניתוח אף פיצוי | ניתוחי אף פיצוי | ניתוח אף לא יפה | ניתוח אף לא מוצלח | פיצוי ללא משפט
ניתוח מתיחת בטן פיצוי | ניתוחי מתיחת בטן פיצוי | ניתוח מתיחת בטן לא יפה | ניתוח מתיחת בטן לא מוצלח
ניתוח ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוחי ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוח עפעפיים לא מוצלח
ניתוח מתיחת צוואר פיצוי | ניתוחי מתיחת צוואר פיצוי | ניתוח מתיחת צוואר לא יפה | מתיחת צוואר
ניתוח מתיחת פנים פיצוי | ניתוחי מתיחת פנים פיצוי | ניתוח מתיחת פנים לא יפה | מתיחת פנים לא מוצלחת
ניתוח המסת שומן פיצוי | ניתוחי המסת שומן פיצוי | ניתוח המסת שומן לא יפה | המסת שומן לא מוצלחת
ניתוח שאיבת שומן פיצוי | ניתוחי שאיבת שומן פיצוי | ניתוח שאיבת שומן לא יפה | שאיבת שומן לא מוצלחת
ניתוח הרמת שדיים פיצוי | ניתוחי הרמת שדיים פיצוי | ניתוח הרמת שדיים לא יפה | הרמת שדיים לא מוצלחת
ניתוח הגדלת חזה פיצוי | ניתוחי הגדלת חזה פיצוי | ניתוח הגדלת חזה לא יפה | ניתוח הגדלת חזה לא מוצלח
חוות דעת - המיקצוע פלסטיקאי | הפרנסה חוות דעת | חוות דעת הזויה | חוות דעת רשלנית

X

פיצויים בעקבות סטייה של אף לאחר ניתוח פלסטי ליישור אף - רשלנות ... www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים התובעת עברה ניתוח פלסטי ליישור מחיצת האף, וכן לצורך ביצוע תיקון אסתטי של מבנה האף. לטענת התובעת, חשה לאחר הניתוח חסימה של מעבר אויר דרך נחיר ימין, וכן נראתה בליטה ...
http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים בגין בעיות נשימה בעקבות רשלנות רפואית בניתוח אף www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים התובע הגיש תביעה זו כנגד הנתבע לפיצויים, עפ``י פקודת הנזיקין, בגין ניתוחי אף כושלים שבצעו באפו בבית חולים ``כרמל`` חיפה ע``ש ליידי דיוויס. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית ניתוח אף - עורכי דין www.bechar.co.il/רשלנות-רפואית-ניתוח-אף.html 29 באוג׳ 2014 - סכומי הפיצוי המשולמים לנפגעי רשלנות רפואית בניתוח אף עשויים להיות גבוהים מאד, שכן במקרים רבים מדובר בנזקים בלתי הפיכים, אשר באים לידיי ביטוי גם מבחינה ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצוי למנותחת על ניתוח אף קוסמטי שנכשל - 140 אלף שקל - כללי - ... www.haaretz.co.il/misc/1.1339659 המנותחת, אתי חדד, עברה בין יוני 96' לינואר 98' שלושה ניתוחי אף, שבוצעו על ידי פיליבה. מפסק הדין עולה כי לאחר הניתוח הראשון, שנועד למטרה קוסמטית, התברר כי במרכז אפה של ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח אף אסתטיים – מהן העילות להגשת תביעה? www.blinds.org.il/ניתוח-אף-אסתטי/ מתוך שלל האפשרויות הניתוחיות הקיימות כיום לשם הגשמה זו, ניתוח אף נחשב לשכיח אם לא ... לבחון את נסיבות המקרה על מנת לזכות את הנפגע בפיצוי הוגן וראוי עבור המטופל הניזוק. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח אף - ניתוח אף שנכשל וגרם לנזק www.malpractice.co.il › ניתוחים רשלנות רפואית בניתוח אף כושל יכולה להיות תוצר של מגוון נסיבות בניהם ניתן למצוא הסבר ... לאורך 15 השנים האחרונות טיפל משרדנו במאות מקרים של נזקי ניתוח אף ותביעות פיצויים ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח אף פיצוי | ניתוחי אף פיצוי | ניתוח אף לא יפה | ניתוח אף לא ... - ... https://www.youtube.com/watch?v=OdLv_hPDkXY לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח אף פיצוי | ניתוחי אף פיצוי | ניתוח אף לא יפה | ניתוח אף לא מוצלח | פיצוי ללא משפט. המסת שומן. SubscribeSubscribedUnsubscribe 99. Loading. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות בניתוח מחיצת אף - עורך דין עופר סולר www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › מאמרים ניתוחי אף (או רינופלסטיקה) הינו אחד הניתוחים האסתטיים הנפוצים והפופולאריים שקיימים בימינו. קיימות שתי שיטות לביצוע ניתוח אף: ניתוח אף קלאסי - במהלכו משפצים את מראהו של ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניצן מרום ושות` » רשלנות רפואית בניתוחי אף www.law-marom.co.il › רשלנות רפואית יש לציין כי לא בכל מקרה של ניתוח אף כושל ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית. ... בית המשפט פסק לתובעת פיצוי בסך של 60,000 ₪ בגין כאב וסבל ועוגמת נפש וכן סך של 100,000 ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

News1 | רשלנות רפואית בניתוח אף www.news1.co.il/Archive/0024-D-81361-00.html 19 בפבר׳ 2013 - פסק דין נוסף העוסק ברשלנות רפואית בניתוח אף הינו ת"א 3986/02 ו.פ נ' מרכז ארצי לניתוחים פלסטיים בע"מ, שם נדונה תביעה לפיצוי נזק גוף בגין רשלנות רפואית נגד ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית ופיצויים לאחר ניתוח מתיחת בטן - צלקות www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים התובעת טוענת כי הניתוח שבוצע בה אינו ניתוח מתיחת בטן אלא לכל היותר ניתוח שאיבת שומן, כי לא ניתנה ... פיצויים בגין נזקים אסתטים כתוצאה מניתוח מתיחת פנים - שיטת אפטוס. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים בגין עיוות לאחר רשלנות רפואית בניתוח פלסטי בפנים - צלקות www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים בעקבות נמק שגרם הניתוח באוזנה, נדרשה התובעת לעבור ניתוח נוסף. התובעת סבלה מכאבים ... פיצויים בגין נזקים אסתטים כתוצאה מניתוח מתיחת פנים - שיטת אפטוס. התובעת פנתה ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח למתיחת בטן www.blinds.org.il/רשלנות-רפואית-מתיחת-בטן/ חשוב לציין כי ניתוח מתיחת בטן, אינו מתאים לסובלים מעודף משקל גדול. הניתוח מתבצע ... בתביעתו, ידרוש פיצוי כספי בגין כל נזק שנגרם לו בשל הניתוח הרשלני. חושדים שמגיע לכם פיצוי ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות ניתוח מתיחת בטן- רשלנות רפואית בניתוח למתיחת בטן www.rashlanut.co.il › כללי 3 בדצמ׳ 2009 - רשלנות ניתוח מתיחת בטן- רשלנות רפואית בניתוח למתיחת בטן ... או שהניתוח עצמו בוצמע באופן רשלני, באפשרותך להגיש תביעת רשלנות רפואית לשם קבלת פיצויים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח מתיחת בטן www.malpractice.co.il › ניתוחים את העילות האפשריות לביסוס תביעת רשלנות רפואית בביצוע ניתוח מתיחת בטן, ניתן לחלק ... להכריע לגבי קיומה של עילה להגשת תביעת פיצויים לאור התרשלות לכאורה בביצוע הניתוח. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח מתיחת בטן | eLawyers www.elawyers.co.il › רשלנות בניתוח 25 ביולי 2016 - ניתוח מתיחת בטן, הינו שכיח בקרב נשים בגיל העמידה, אך טומן בחובו סיכונים ... במקרה זה חלה רשלנות רפואית בניתוח, והעניק למטופל פיצויים בסך רבע מיליון שקלים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח מתיחת בטן במרכז הרפואי ד"ר קליין - בית www.drklein.co.il/tipulim/ניתוח-מתיחת-בטן/ ניתוח מתיחת בטן מתאים לנשים בעלות שרירי בטן רופפים מסיבות שונות. ניתוח מתיחת בטן נועד לתקן סימנים אלו וגם בקעים, הסרת עודפי עור ועוד. לייעוץ אישי פני אלינו. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ד"ר עמירם בורנשטיין :: מתיחת בטן www.shadaim.co.il/Content.aspx?id=794 מתיחת בטן היא הפיצוי הלגיטימי שהעמיד המדע לרשותה של היולדת הממוצעת. ... ניתוח מתיחת בטן הוא ניתוח נרחב יחסית, המטפל באופן מקיף במראה האסתטי של הבטן. בניתוח מסירים ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח בטן - כל מה שחשוב לדעת על מתיחת בטן - ד"ר ליאורה הולנדר www.drhollander.co.il/ניתוח-בטן/ כיצד ניתן להחזיר את מראה הבטן החטובה והמהודקת? ד"ר ליאורה הולנדר מומחית לניתוחי גוף ובטן מסבירה על ניתוח מתיחת בטן. כנסו למידע נוסף! http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח למתיחת בטן | אלמוג-שפירא עו"ד https://www.rlaw.co.il › רשלנות רפואית › מאמרים ככל ניתוח, גם מתיחת בטן עלולה להסתבך ולהביא לתוצאות רפואיות קשות, אם אינה ... את טענת המטופלת שצלקת רוחבית בבטנה שנגרמה בעקבות הניתוח היא בגדר נזק שמצדיק פיצוי, ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוחי ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוח ... - ... https://www.youtube.com/watch?v=y6wVY1NZmmM לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוחי ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוח עפעפיים לא מוצלח. המסת שומן. SubscribeSubscribedUnsubscribe 99. Loading... Loading. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח הרמת עפעפיים – מהן העילות להגשת תביעת ... www.blinds.org.il/הרמת-עפעפיים/ רשלנות רפואית בניתוח להרמת עפעפיים ... בניתוח להרמת עפעפיים, מוסרות רקמות השומן העודפות מהעפעפיים וכך המנותח/ת מקבלים ... חושדים שמגיע לכם פיצוי עקב רשלנות רפואית? http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח עפעפיים www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים בנוסף טענה כי המנתח לא קיים כל רישום בעניין הרמת העפעפיים, לא בדו"ח מהלך ניתוח ולא בסיכום האשפוז, ומדובר לטענתה בליקוי חמור, שבגינו היא זכאית לקבל פיצויים גם ללא הוכחת ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוחים פלסטיים - רשלנות רפואית www.rashlanut-refuit.org/ניתוחים-פלסטיים/ ניתוח עפעפיים – הצטלקות לא אחידה של העפעף, הורדת יתר, מראה עין בוכייה ובמקרים נדירים עיוורון. ... פיצויים בשל רשלנות רפואית בניתוח הקטנת חזה - גרימת צלקות בולטות. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

  בקשה להחזר כספי / פיצוי / התחייבות בגין ניתוח פרטי בארץ בביטוח ... https://www.harel-group.co.il/insurance/health/claim/pages/private-surgery.aspx הפוליסה מאפשרת לך כיסוי כספי לביצוע ניתוח בבית חולים פרטי בארץ בידי מנתח פרטי, לפי ... המטפל בך בבעיה הרפואית הקשורה לניתוח, כגון אורתופד, רופא נשים, רופא עיניים וכד. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פורום רשלנות בניתוח | רשלנות רפואית בניתוח פלסטי • LawGuide www.lawguide.co.il/forum/פורום-רשלנות-בניתוח/ 16 פרסומים - ‏15 מחברים כאן תמצא מענה משפטי מהיר וענייני בכל הקשור לרשלנות רפואית בניתוחים כולל ניתוחים פלסטיים ... ... פיצוי גבוה בגין תאונת דרכים · קשישה שנפלה ממונית נגד הביטוח: האם תאונת דרכים? פורום רשלנות בניתוח | רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים. פורום רשלנות רפואית בניתוח נועד לספק, בראש ובראשונה, מתן מענה מיידי לבעיות ... כוויה בפנים בעקבות ניתוח עפעפיים. אלמוג. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח קוסמטי משולב להרמת עפעפיים, מתיחת פנים ... www.lawguide.co.il › פסקי דין רשלנות רפואית 5 במרץ 2013 - צפיות: 2727, ניתוח קוסמטי משולב אשר כלל מתיחת פנים, הרמת עפעפיים ופיליניג בלייזר ... אי לכך, בית המשפט פסק לחובתו תשלום פיצויים בסך כ-400,000 שקלים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח עפעפיים עליונים ותחתונים | ד"ר זליגסון www.dr-gil.co.il/עפעפיים-עליונים-ותחתונים ביצוע ניתוח עפעפיים עליונים תוך התעלמות ממיקום גבות נמוך, יגרור צניחה נוספת במיקום הגבות, שכן מנגנון הפיצוי שהוזכר קודם יתבטל. לפיכך חשיבות האבחון הנכון של הבעיה היא ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

[PDF]פירוט תגמולי הביטוח בתוכניות ביטוח לכיסוי הוצאות ניתוחים בישראל ... https://www.migdal.co.il/He/insurance/HealthInsur/Documents/all_now.pdf 1 במרץ 2010 - שם הניתוח. סכום ההחזר המירבי. עבור הוצאות ביצוע. הניתוח. *. פיצוי בגין ניתוח ... עיניים. לייזר אירידוטומי. -. גלאקומה. 4,388 ₪. 900 ₪. יאג. 2,400 ₪. 900 ₪. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח הרמת עפעפיים ומקרי רשלנות רפואית נפוצים - עורך דין עופר סולר www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית בניתוח 13 באוג׳ 2014 - ניתוח הרמת עפעפיים הינו שיטה יעילה להשגת מראה צעיר ורענן באזור העיניים והפנים, כאשר הרעיון העומד בבסיסו הוא מתיחת העפעפיים העליונים והתחתונים תוך הסרת ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

כל המידע אודות ניתוח מתיחת צוואר בכל גיל! - ד"ר דן רגב www.dregev.com › ניתוחי פנים וצוואר מחפשים את המראה הרענן והצעיר? ד"ר רגב מציע טיפול מתיחת צוואר בתוצאות איכותיות למראה צעיר ורענן לבירורים נוספים צרו קשר עוד היום. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח מתיחת צוואר פיצוי | ניתוחי מתיחת צוואר פיצוי | ניתוח מתיחת ... ... https://www.youtube.com/watch?v=Y60YHmiar4E לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח מתיחת צוואר פיצוי | ניתוחי מתיחת צוואר פיצוי | ניתוח מתיחת צוואר לא יפה | מתיחת צוואר. המסת שומן. SubscribeSubscribedUnsubscribe 99. Loading. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח צוואר - ניתוח מתיחת צוואר - ד"ר ליאורה הולנדר www.drhollander.co.il/ניתוח-צוואר/ כל מה שצריך לדעת על ניתוח מתיחת צוואר: כיצד מטפלים בעודף עור ועודף שומן? ד"ר ליאורה הולנדר היא מומחית בתחום ניתוחי הצוואר והפנים. למידע נוסף כנסו לאתר. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח למתיחת צוואר שנכשל ומקרי רשלנות רפואית נפוצים www.malpractice.co.il › ניתוחים 20 במאי 2015 - עו"ד עופר סולר מסביר על מקרים שבהם ניתוח למתיחת צוואר נכשל ומותיר נזקים בעקבות ... ניתוח מתיחת צוואר מתבצע לאחר הרדמה מלאה ונמשך, ללא סיבוכים או ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

  ניתוח מתיחת צוואר – סיכונים, סיבוכים ומקרי רשלנות רפואית - עורך ... www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › ניתוחים פלסטיים ניתוח מתיחת צוואר נועד לטשטש סימני הזדקנות ולהקנות מראה צעיר והוא אידאלי לנשים הרוצות מראה צעיר ולגברים בעלי גרוגרת רפויה. תהליך ההתאוששות וההחלמה מהניתוח ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים לאחר ניתוח לייזר עקב אי מתן הסבר על הסיכונים הכרוכים ... www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › הסכמה מדעת לטיפול 30 באוג׳ 2016 - עוד בנושא: שלבים בתביעה רשלנות רפואית מתיחת צוואר ניתוחים פלסטיים בדיקת ... הארכת התקופה להגשת תביעות בעילת חיים בעוולה · פיצוי עקב שינוי בתוכנית ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

  רשלנות רפואית בניתוח מתיחת פנים – סיכונים וסיבוכים אפשריים www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › ניתוחים פלסטיים ניתוח מתיחת פנים הוא ניתוח שמטרתו לסלק את עודפי העור ולמתוח את הקמטים בעור. מתיחת פנים מצמידה את רקמות העור שעל הפנים, הצוואר והסנטר ומקנה מראה מתוח יותר וברור ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

עו"ד הגר קליין | פסק דין לדוגמא www.fridmanwork.com/lawyers16840.html התובעת פנתה לניתוח כדי לשפר את מראה הצוואר שבו היו גבשושיות מניתוח קודם שעברה .... פרופ' מלר לא התיחס בחוות דעתו לשאלה של הבחירה לבצע ניתוח מתיחת צוואר בלבד בניתוח הראשון. ..... התובעת עותרת לפיצוי בסך 250,000 ₪ בראש נזק של פיצוי בגין נזק לא ממוני. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח משרד עורכי דין edrilaw.co.il/רשלנות-רפואית-בניתוח/ בתי המשפט בארץ מטפלים מידי יום ושעה בתיקי רשלנות רפואית עקב ניתוחים שכשלו. ... לסיבוכים בעת ניתוח פלסטי: דליפות מהעור, נמקים בעור בניתוחי מתיחת צוואר, עיוותים בניתוחי חזה, ... ולבסוף חל אף עיוות בחזה – תביעה שהולידה פיצויים של מעל 250 אלף שקלים לתובעת. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוחים פלסטיים, חוות דעת מומחים לבית משפט בשרון - zap דפי זהב www.d.co.il › ניתוחים פלסטיים › אזור השרון דירוג: 5 - ‏סקירה אחת מחפש חוות דעת מומחים לבית משפט בשרון? zap דפי זהב יסייע לך בבחירת ניתוחים פלסטיים, ... ניתוח אף, ניתוח חזה, מתיחת פנים וצוואר, שאיבת שומן, ניתוח אוזניים, ניתוח עפעפיים ועוד. ... נזקי הגוף - כאשר אדם תובע אדם אחר או גוף כלשהו בגין נזק הנגרם לו ודורש לקבל פיצויים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים בגין נזק אסתטי כתוצאה מניתוח מתיחת פנים - שיטת אפטוס - ... www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים האם רשלנות רפואית בביצוע ניתוחים פלסטיים? התובעת פנתה לנתבעת, לקבלת יעוץ בדבר אפשרות למתיחת פנים והוצע על ידה, טיפול חדשני בשיטת אפאטוס. התובעת שילמה לנתבעת ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח מתיחת פנים פיצוי | ניתוחי מתיחת פנים פיצוי | ניתוח מתיחת ... - ... ▶ 1:00 https://www.youtube.com/watch?v=_5DpLiniJ3w לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח מתיחת פנים פיצוי | ניתוחי מתיחת פנים פיצוי | ניתוח מתיחת פנים לא יפה | מתיחת פנים לא מוצלחת. המסת שומן. SubscribeSubscribedUnsubscribe 99. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

הכנסו לקרוא אודות ניתוח מתיחת פנים\צוואר בקליניקה של ד"ר רגב - ... www.dregev.com › ניתוחי פנים וצוואר ניתוח מתיחת פנים הינו הפיתרון האסתטי הטוב ביותר לתיקון יסודי של נפילת הפנים. מטרת המתיחה היא יצירת מראה הרמוני וצעיר יותר של כלל הפנים. הכנסו לראות תמונות לפני ואחרי של ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח קוסמטי משולב להרמת עפעפיים, מתיחת פנים ... www.lawguide.co.il › פסקי דין רשלנות רפואית 5 במרץ 2013 - צפיות: 2727, ניתוח קוסמטי משולב אשר כלל מתיחת פנים, הרמת עפעפיים ופיליניג בלייזר ... אי לכך, בית המשפט פסק לחובתו תשלום פיצויים בסך כ-400,000 שקלים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח מתיחת פנים – סיכונים וסיבוכים אפשריים www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › ניתוחים פלסטיים ניתוח מתיחת פנים מטרתו להקנות מראה צעיר ותוצאותיו מושפעות מתכונות העור עצמו. הניתוח מתאים למועמדות בתנאים מסוימים וכמו כל ניתוח גם בו ישנם סיכונים ושיקולים שיש לקחת ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח מתיחת פנים במרכז הרפואי ד"ר קליין - בית www.drklein.co.il/tipulim/ניתוח-מתיחת-פנים/ ניתוח מתיחת פנים אינו עוצר תהליך טבעי של הזדקנות והתבלות העור אך הוא מאפשר שיפור משמעותי במראה. לייעוץ אישי ומקצועי צרו עמנו קשר ונשמח לעזור. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

נפגעת? פיצויים- רשלנות רפואית- ניתוח פלסטי קוסמטי - what2do www.what2do.co.il › רשלנות רפואית שאיבת שומן, מתיחת בטן, הגדלה או הקטנת חזה, קיצור קיבה, ניתוח אף, מתיחת פנים, ניתוח או עיצוב שפתיים, אוזניים, הרמת עפעפיים, הרמת גבות, עיבוי הפין, השתלת שיער, הסרת שיער, ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח מתיחת פנים - צלקת - דיני עבודה www.fridmanwork.com/lawyers2469.html לאחר המתנה בתור, נכנס התובע אל ד"ר פלמן, ואמר לו כי הינו מעונין בניתוח למתיחת פנים. ..... כי הנתבעת הפרה את חוזה התקשרותה עם התובע, וכי היא חבה בפיצוי התובע כדי הנזקים ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

  בלוג | רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים | smartcelcard | טוב לדעת www.mypartners.co.il/blog/רשלנות-רפואית-בניתוחים-פלסטיים לא כל ניתוח קוסמטי, שהלקוח/ה איננו מרוצה ממנו, יקנה עילת תביעה בנזיקין בגין רשלנות רפואית. אם אישה ... מקרה אחר שזיכה את הנפגעת בפיצוי הוא ניתוח מתיחת פנים שפגע בעצב. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

Kan-Naim כאן נעים: תימניות, זהירות: ניתוח של הרמת עפעפיים, ... www.kan-naim.co.il › הביס והכיס | Economy › מאזני הצדק | Law-Justice 6 במרץ 2013 - תימניות, זהירות: ניתוח של הרמת עפעפיים, מתיחת פנים ופילינג בלייזר, עלול ... למרות שיש לכך השלכה לעניין הסיכונים, פסק לה ביהמ"ש פיצוי של רק 395 אלף שקלים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח שאיבת שומן פיצוי | ניתוחי שאיבת שומן פיצוי | ניתוח שאיבת ... https://www.youtube.com/watch?v=FVLDLYzArok לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח שאיבת שומן פיצוי | ניתוחי שאיבת שומן פיצוי | ניתוח שאיבת שומן לא יפה ... המסת שומן | 03-6172777 | המסת צילוליט ת"א | בודי טייט | המסת שומן בתל אביב ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוחי ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוח ... - ... ▶ 1:00 https://www.youtube.com/watch?v=y6wVY1NZmmM לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוחי ניתוח עפעפיים פיצוי | ניתוח עפעפיים לא מוצלח ... המסת שומן | 03-6172777 | המסת צילוליט ת"א | בודי טייט | המסת שומן בתל ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח מתיחת פנים פיצוי | ניתוחי מתיחת פנים פיצוי | ניתוח מתיחת ... - ... ▶ 1:00 https://www.youtube.com/watch?v=_5DpLiniJ3w לפני שעה - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח מתיחת פנים פיצוי | ניתוחי מתיחת פנים פיצוי | ניתוח מתיחת פנים לא יפה | מתיחת פנים לא מוצלחת. המסת שומן. SubscribeSubscribedUnsubscribe 99. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ynet שאיבת שומן: השומן תמיד חוזר - והוא מסוכן יותר - בריאות www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4262163,00.html 3 באוג׳ 2012 - "למרות זאת, היא באמת האמינה שאני יכול באמצעות ניתוח שאיבת שומן לשאוב לה את ... כפיצוי הובטח להן שבתום הסקת המסקנות מהמחקר הן יוכלו לעבור את הניתוח ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח שאיבת שומן – באילו מקרים ניתן להגיש ... www.blinds.org.il/שאיבת-שומן/ רשלנות רפואית בניתוח שאיבת שומן עלולה להתרחש בשל אי עריכת בירור רפואי מקיף אודות המטופל, אי הסכמה מדעת ... מבחינה רפואית, ניתן לעשות ניתוח שאיבת שומן בכל גיל, גם בגיל מבוגר, אך מטבע הדברים, ככל שהגיל עולה, ... חושדים שמגיע לכם פיצוי עקב רשלנות רפואית? http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

שאלות ותשובות בודי-טייט - המסת שומן בטכנולוגיית גלי רדיו proportsia.co.il › חיטוב הגוף כאן תוכלו למצוא את כל המידע על בודי טייט - המסת שומן בטכנולוגיית גלי רדיו. כתבות, שאלות ... האם אפשר לעשות המסת שומן רק באזור הסנטר ללא ניתוח? body tite הינה שיטה ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוחי שאיבת שומן וקיצור קיבה – מצבים של רשלנות רפואית | שאיבת ... www.surgicalgroup.co.il/רשלנות-רפואית/ ניתוחי שאיבת שומן וניתוחי קיצור קיבה הינם ניתוחים המיועדים לסובלים מבעיות השמנה. ... האישה תבעה את הגורם המנתח וזכתה בפיצוי כספי, אך את המראה האסתטי לגופה כבר לא תוכל ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

המסת שומן - טיפול המסת שומן - פורטל ניתוחים www.nituhim.co.il/המסת_שומן המסת שומן היא פרוצדורה חדשה ולא פולשנית המשמשת להיפטר משומנים ולהצר היקפים. מידע על המסת שומן בפורטל ניתוחים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים לנפגעת ניתוח שאיבת שומן רשלני - עורך דין עופר סולר www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › ניתוחים פלסטיים › שאיבת שומן 7 ביולי 2016 - עורך הדין עופר סולר מסביר פסק דין בו נפסקו פיצויים לאישה שנפגעה לאחר ניתוח שאיבת שומן... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פורום המסת שומן בלייזר • BEOK www.beok.co.il/Forums-9/Forum-279/ בניהול: ד``ר שריה כהנוביץ. פורום המסת שומן בלייזר עוסק בנושאים: לייזר, המסת שומן, המסת שומן בלייזר, המסת שומן ללא ניתוח, טיפולי לייזר. הנכם מוזומנים להתייעץ עם המומחים של ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים בגין נזק אסתטי לאחר רשלנות רפואית בביצוע ניתוח שאיבת שומן www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים על פי הנטען בכתב התביעה בוצעו בגב' מונה ליזה אזולאי (התובעת), ילידת 1.8.69, שני ניתוחים פלסטיים. האם מדובר במקרה של רשלנות בניתוח לשאיבת שומן? התובעת עבר שני ניתוחים ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח שאיבת שומן – באילו מקרים ניתן להגיש ... www.blinds.org.il/שאיבת-שומן/ רשלנות רפואית בניתוח שאיבת שומן עלולה להתרחש בשל אי עריכת בירור רפואי מקיף אודות המטופל, אי הסכמה מדעת ... מבחינה רפואית, ניתן לעשות ניתוח שאיבת שומן בכל גיל, גם בגיל מבוגר, אך מטבע הדברים, ככל שהגיל עולה, ... חושדים שמגיע לכם פיצוי עקב רשלנות רפואית? http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח המסת שומן פיצוי | ניתוחי המסת שומן פיצוי | ניתוח המסת שומן .. ... ▶ 1:00 https://www.youtube.com/watch?v=5qgFsDSfi5U לפני 58 דקות - הועלה על-ידי המסת שומן ניתוח המסת שומן פיצוי | ניתוחי המסת שומן פיצוי | ניתוח המסת שומן לא יפה | ניתוח ... המסת שומן | 03-6172777 | המסת צילוליט ת"א | בודי טייט | המסת שומן בתל ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית ניתוח שאיבת שומן - עורכי דין www.bechar.co.il/רשלנות-שאיבת-שומן.html 29 באוג׳ 2014 - כמו בכל ניתוח, גם בניתוח שאיבת שומן קיימים סיכונים שיש לקחת בחשבון טרם עוברים את ... בהתאם לכך, ובצירוף הנזק האסתטי שנגרם לה, נפסק לתובעת פיצוי ע"ס ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים לנפגעת ניתוח שאיבת שומן רשלני - עורך דין עופר סולר www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › ניתוחים פלסטיים › שאיבת שומן 7 ביולי 2016 - עורך הדין עופר סולר מסביר פסק דין בו נפסקו פיצויים לאישה שנפגעה לאחר ניתוח שאיבת שומן... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ynet שאיבת שומן: השומן תמיד חוזר - והוא מסוכן יותר - בריאות www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4262163,00.html 3 באוג׳ 2012 - "למרות זאת, היא באמת האמינה שאני יכול באמצעות ניתוח שאיבת שומן לשאוב לה את ... כפיצוי הובטח להן שבתום הסקת המסקנות מהמחקר הן יוכלו לעבור את הניתוח ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

לקראת שאיבת שומן? הגיע הזמן להרזות! - פורטל ניתוחים www.nituhim.co.il/הרזיה_שאיבת_שומן זה בדיוק מה שמתרחש כאשר אנשים בעלי משקל עודף בינוני ומעלה עוברים ניתוח שאיבת שומן. הירידה הדרסטית באחוזי המשקל גורמת לגוף לחוש בחסר והוא מתחיל בפעולות פיצוי. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

שאיבת שומן עשויה להביא לעליה ברמת השומן הרע - פורטל ניתוחים www.nituhim.co.il/שאיבת_שומן_ושומן_רע אולם ניתוח שאיבת שומן אינו תחליף לפעילות גופנית או דיאטה מאוזנת. ... נראה כי בעקבות ניתוח שאיבת השומן יש פיצוי של השומן העמוק שגדל במהירות, אלא אם המטופל מתחיל בפעילות ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

שאיבת השומן נכשלה, המטופלת תובעת 1.5 מיליון שקל - Mako www.mako.co.il/women-fitness/Article-25fbb4ef83c4e31006.htm 30 באפר׳ 2013 - בעצתו של המנתח הפלסטי, י' החליטה לעבור ניתוח שאיבת שומן, ומאז חייה ... כעת בית המשפט יצטרך לפסוק האם הרופא התרשל בעבודתו ואלו פיצויים אם בכלל ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

  רשלנות בניתוח שאיבת שומן | עורך דין רשלנות רפואית ירון מויאל www.moyallaw.co.il/page.aspx?id=121 במקרה של חשד כי התרחשה רשלנות בניתוח שאיבת שומן שהובילה לפגיעה, מומלץ כי עו"ד רשלנות ... האם ישנה עילה להגשת תביעה, ובמידה וכן יפעל בשם הנפגע/ת עד לקבלת פיצוי הולם. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח להרמת חזה – מהן העילות להגשת תביעת ... www.blinds.org.il/הרמת-חזה/ ניתוחי הרמת חזה הינם ניתוחים אסתטיים להרמה של שדיים נפולים. ... לבית המשפט תביעה בגין רשלנות רפואית או לנהל משא ומתן עם בית החולים וחברות הביטוח לקבלת פיצוי הולם והוגן. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח הרמת חזה Mastopexy ומקרי רשלנות רפואית www.malpractice.co.il › ניתוחים ניתוח הרמת חזה ומקרי רשלנות רפואית במהלך ניתוח הרמת חזה באתר Malpractice. ... ניתוח הרמת חזה, הידוע גם בשם Mastopexy או בעברית מסטופקסיה, מיועד כשמו כן הוא להרמת חזה ... הולדה בעוולה הידרוצפלוס Hydrocephalus פיצויים עונשיים מפת האתר דיווח על תקלה. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח הגדלת חזה / הקטנת חזה (שדיים) www.malpractice.co.il › ניתוחים מדי שנה מתבצעים בישראל מאות ניתוחים להגדלה או הקטנת חזה, ניתוחים אלקטיביים שמתבצעים ללא ... היקף הנזק שנגרם לך ואת האפשרות להגיש תביעת פיצויים בעילת רשלנות רפואית כנגד האחראיים. ... קיראו בהרחבה על: ניתוח הרמת חזה שתלי סיליקון ומקרי רשלנות רפואית ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח הקטנת חזה, ניתוח הרמת חזה במרכז הרפואי של ד"ר קליין - בית www.drklein.co.il/tipulim/breast-reduction-and-breast-raising-surgery/ המטרה היא שדיים קטנים יותר ומעוצבים ביחס פרופורציוני למידות הגוף. הקטנת שדיים איננו ניתוח פשוט, אולם ביצוע הניתוח על ידי רופא מומחה בכירורגיה פלסטית מקטין את רמת הסיכון. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

חושבת לעשות ניתוח הרמת חזה? הכנסי לקרוא על הטיפול - ד"ר דן רגב www.dregev.com › ניתוחי חזה ניתוח הרמת חזה נועד לשפר אסתטית שדיים מרוקנים ונפולים אחר הנקות או ירידה ניכרת במשקל. במהלך ניתוח הרמת שדיים אנו מסירים עודפי עור תוך הרמה וארגון מחדש של רקמת השד, . http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

מהו ניתוח להרמת חזה? - רשלנות רפואית www.hosen.org.il/הרמת-חזה/ 6 באוק׳ 2013 - ניתוח הרמת חזה הוא ניתוח אסתטי שבמסגרתו מבקשות נשים להרים את החזה בשל ... את חובת הזהירות כלפי המטופלת וזו תוכל לתבוע פיצויים בגין רשלנות רפואית. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ynet מנותחת חזה: הניתוח נכשל, הפכתי ללסבית - חדשות www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3138044,00.html 5 בספט׳ 2005 - מנותחת חזה: הניתוח נכשל, הפכתי ללסבית ... צעירה מהצפון שעברה ניתוח כושל להגדלת חזה תקבל פיצויים בסך 143 אלף ... הרמת שדיים ש'התרוקנו' אחרי הנקה? http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח הגדלת/הקטנת חזה -עו"ד שלהב קמחי- משפטי www.mishpati.co.il › רשלנות רפואית › דיני נזיקין ופיצויים דירוג: 3.8 - ‏12 הצבעות 6 בינו׳ 2010 - בניתוח של הרמת חזה מתבצעת גם הרמה של השדיים הצנוחים, בדרך כלל ... בגין ניתוחי שדיים כושלים מסתיימות בפשרה, במסגרתה זוכה המטופלת לפיצוי כספי. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית ניתוח הגדלת חזה - עורכי דין www.bechar.co.il/רשלנות-הגדלת-חזה.html 7 באוג׳ 2016 - צניחת השדיים, אשר מחייבת לא פעם ניתוח מתקן של הרמת חזה; ... ומאפשר לנו להעניק ללקוחות המשרד סיכוי גבוה להצליח בתביעותיהם לשם קבלת הפיצוי המקסימלי, ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח הגדלת חזה כושל - רשלנות רפואית בניתוח הגדלת חזה - עורך ... www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › מאמרים כיצד יש לפעול במקרה של נזק עקב ניתוח הגדלת חזה - מדריך משפטי לנפגעים בניתוח פלסטי... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פיצויים בגין רשלנות רפואית בביצוע ניתוח להגדלת חזה - שדיים לא ... www.rashlanut-refuit.org › ניתוחים פלסטיים התובעת ביצעה ניתוח הגדלת שדיים, לאחריו נדרשה לבצע ניתוח מתקן (שני). הנתבעת ביקשה לבצע ניתוח נוסף על מנת להחליף את השתלים מ-275 סמ``ק ל - 375 סמ``ק (שלישי). הנתבעת ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית ניתוח הגדלת חזה - עורכי דין www.bechar.co.il/רשלנות-הגדלת-חזה.html 7 באוג׳ 2016 - אולם, כמו כל ניתוח, גם ניתוח הגדלת חזה מגלם בחובו סיכונים רבים, כגון: ... לנו להעניק ללקוחות המשרד סיכוי גבוה להצליח בתביעותיהם לשם קבלת הפיצוי המקסימלי, ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח להגדלת חזה – רשלנות לפני ובמהלך הניתוח www.blinds.org.il/הגדלת-חזה/ ניתוחי הגדלת חזה הפכו לניתוחים אסתטיים פופולאריים, שעוברות אותן נשים רבות. ... אותו בדרך אחרת, מהווה עובדה זו רשלנות רפואית ונטען לטעון בגינה לקבלת פיצויים בגין הנזק שנגרם. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח להגדלת חזה – מהן העילות לתביעת רשלנות רפואית? www.hosen.org.il/הגדלת-חזה/ 3 באוק׳ 2013 - ניתוח להגדלת חזה הוא ניתוח פופלארי שעוברות נשים רבות. ... במצב שבו המנתח התרשל, זכאית המנותחת להגיש תביעה ולקבל פיצוי כספי על כל נזק שנגרם לה ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ynet מנותחת חזה: הניתוח נכשל, הפכתי ללסבית - חדשות www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3138044,00.html 5 בספט׳ 2005 - צעירה מהצפון שעברה ניתוח כושל להגדלת חזה תקבל פיצויים בסך 143 אלף שקלים ועוד 30 אלף שקל שכר טרחת עורך דין. כך קבעה נשיאת בית המשפט המחוזי ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוחי הגדלת חזה והפיצוי בגין נזק לא ממוני - כאב וסבל - עורכי דין ... www.objection.co.il/index2.php?id=154&lang=HEB מאת: עו"ד מני ארבל אשה עברה ניתוח קוסמטי להגדלת חזה. מבדיקה רפואית שנערכה לה כששה חודשים לאחר הניתוח עולה כי גודל השתלים שהושתל לה שונה מהגודל שסוכם עמה עובר ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח הגדלת חזה / הקטנת חזה (שדיים) www.malpractice.co.il › ניתוחים על רשלנות רפואית בניתוח הגדלת חזה או הקטנת חזה - מה עושים במקרה של פגיעה? ... פיצויים כנגד הרופא המתנח שהפר את חובת הגילוי המוגברת בסוג של ניתוחים (בהנחה שנגרמו לה ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוח הגדלת חזה כושל - רשלנות רפואית בניתוח הגדלת חזה - עורך ... www.solarlaw.co.il › רשלנות רפואית › מאמרים כיצד יש לפעול במקרה של נזק עקב ניתוח הגדלת חזה - מדריך משפטי לנפגעים בניתוח פלסטי... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח הגדלת חזה - what2do www.what2do.co.il › רשלנות רפואית בית המשפט קבע כי יש לדחות תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח להגדלת חזה... ... כמו כן, אחד מן הניתוחים הפלסטיים הנפוצים ביותר הינו ניתוח להגדלת חזה. עם זאת ... למי מגיע פיצוי? http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רשלנות רפואית בניתוח הגדלת/הקטנת חזה -עו"ד שלהב קמחי- משפטי www.mishpati.co.il › רשלנות רפואית › דיני נזיקין ופיצויים דירוג: 3.8 - ‏12 הצבעות 6 בינו׳ 2010 - ניתוחים להגדלת או הקטנת חזה הפכו לנפוצים מאוד בשנים האחרונות, אבל מהן ההשלכות? האם וכיצד ניתן לקבל פיצויים בשל ניתוח שכשל? ד"ר שלהב קמחי - רופאה ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ניתוחים פלסטיים, חוות דעת בעניין רשלנות רפואית - zap דפי זהב www.d.co.il › ניתוחים פלסטיים דירוג: 5 - ‏סקירה אחת מחפש חוות דעת בעניין רשלנות רפואית? zap דפי זהב יסייע לך בבחירת ניתוחים פלסטיים, עם חוות דעת גולשים, מחירון, פורום מומחה ועוד! כנס וקבל החלטה נבונה. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

חוות דעת רפואית בתחום ניתוחים פלסטיים www.medicalopinion.org.il/חוות-דעת-רפואית-פלסטיקה-ניתוחים/ חוות דעת רפואית – ניתוחים פלסטיים. 31 באוקטובר 2013 פורסם ב. התפתחות הרפואה הפלסטית והניתוחים הפלסטיים נועדו לספק למטופלים ולמטופלות פתרונות משני סוגים. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פלסטיקה - חוות דעת רפואית www.medicalopinion.org.il/חוות-דעת-רפואית-פלסטיקה/ 18 ביוני 2013 - במקרים אלה חוות הדעת הרפואית-משפטית חשובה ביותר על מנת לקבוע את מידת ... אך לא שמו דגש על התוצאות הפלסטיות, כמו לדוגמא תפירה רשלנית לאחר ניתוח. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

סגנון - טיפוח nrg - ...עשרת המנתחים הפלסטיים הטובים ביותר www.nrg.co.il/online/55/ART2/506/261.html 11 בספט׳ 2013 - קבלו את עשרת המנתחים הפלסטיים הטובים ביותר בארץ על פי כתבת היופי של 'את', ... נאה דורש ונאה מקיים: "אין לי בעיה לעבור ניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

ynet אל תסתכנו: כל מה שצריך לבדוק לפני ניתוח פלסטי - בריאות www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3118750,00.html 28 ביולי 2005 - כמה חוות דעת מוקדמו יש לקבל? מומחים לכירורגיה פלסטית מסבירים את כל מה שצריך לדעת, לשאול ולוודא בדרך לניתוחים שאמורים לעשות אותנו יפים יותר ושלמים ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

קהילות ynet - המשך חוות דעת - פורום ניתוחים פלסטיים - קהילת ... www.ynet.co.il › קהילות ראשי › מרכז רפואי רבין › ניתוחים פלסטיים פורום ניתוחים פלסטיים - קהילת מרכז רפואי רבין - אם חיפשת את הטוב ביותר - זה הוא. יש כמה רופאים טובים, אבל הוא נחשב לט. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

אסתטיקה | ניתוחים פלסטיים | חוות דעת רפואית מנתח פלסטי • ... www.lawguide.co.il › שירותים בתחום חוות דעת רפואית חוות דעת רופאים מנתחים פלסטיים. ... עורכי דין · ערוץ וידאו · שירותים לעו"ד · עורכי דין שירותים בתחום חוות דעת רפואית שירותים בתחום אסתטיקה | ניתוחים פלסטיים (פרסום ממומן) ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

פורום ניתוחים פלסטיים - תמיכה ושיתוף – DOCTORS www.doctors.co.il › פורומים › תמיכה › ניתוחים פלסטיים - תמיכה ושיתוף ד"ר אברהם קריכלי הינו רופא אף, אוזן וגרון בכיר, המתמחה בכירורגיה פלסטית ורפואית של ... המלצה על ד"ר אייל סלע כמנתח פלסטי פזית ... חוות דעת ניתוח אף פלסטי ,ד"ר צח שרו יוסי. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

DocAdvisor - אתר דירוג הרופאים של ישראל https://www.docadvisor.co.il/ ניתוחים נוספים. זמינות. 9.4/10. אדיבות. 9.7/10. הוגנות מחיר. 8.8/10. מקצועיות. 9.9/10. מצוין 10/ 9.7 ציון על פי 206 חוות דעת. מומחה בכירורגיה פלסטית, בוגר הפקולטה לרפואה של ... http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

רופא נשים – ד"ר עמוס בר – ניתוחים פלסטיים גניקולוגיים www.amosber.co.il/ניתוחים-פלסטיים-גינקולוגיים ניתוחים פלסטיים גניקולוגים שאותם מבצע ד"ר עמוס בר כוללים: קיצור ועיצוב ... ישנם מספר ניתוחים שמבוצעים באזור עליהם קיים ויכוח גדול בין הרופאים. ... צרו קשר. קראו חוות דעת. http://mypartners.co.il/articles/page128.aspx

מנתחים פלסטיים מומלצים, מנתח פלסטי הכי טוב בארץ, מנתחים פלסטיים מובילים, עמירם בורנשטיין חוות דעת, דוקטור רובינפור חוות דעת, ד ר עמירם בורנשטיין, מנתחים פלסטיים מומלצים לאף, פרופסור אולמן יהודה חוות דעת

scroll to top